CZ EN
nákupní košík
V košíku není žádné zboží.

COSMOLIVE Difuzér vonné tyčinky Summer Delight, 100 ml


Kód: COS203
Dostupnost: skladem
Výrobce: COSMOLIVE KOZMETİK SAN. TİC. A.Ş.
Cena bez DPH: 222 Kč
Cena: 269 Kč
Množství:


COSMOLIVE Difuzér vonné tyčinky "SUMMER DELIGHT" 100 ml

Fialka a Vanilka

 

 

Každý domov má svou specifickou vůni. S vonnými tyčinkami značky COSMOLIVE s vůní fialky a vanilky, dodáte každému prostoru jedinečnou a nezapomenutelnou vůni, která trvá a trvá.

Použití: odstraňte zátku z vršku láhve difuzéru a vložte do něj bambusové tyčinky. Ponechte působit na bezpečném, nejlépe vyvýšeném místě.

Ingredients, číslo šarže, datum výroby a spotřeby jsou uvedené na obale.

Spotřebujte do 24. měsíců od 1. otevření.


NEBEZPEČÍ

H 225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H 319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P 101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P 102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P 210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P 264 - Po manipulaci důkladně omývejte ruce.
P 280 - Použijte ochranné brýle/obličejový štít.
P 305 + P 351 + P 338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍNěkolik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno, pokračujte ve vyplachování.
P 337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P 501 - Odstraňte obsah/obal na místě schváleném k likvidaci takového odpadu.

 

 

UFI: UEYG-UQA0-A40M-7KAN

 

       

                                                   

       GHS02                      GHS07